Klagens gang

En avgjørelse fra Patentstyret kan klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Klagefristen fremgår av Patentstyrets avgjørelse, og er satt til 2 måneder fra avgjørelsen ble sendt ut. Fristen kan ikke forlenges.

Klagen skal innleveres til samme myndighet som har fattet avgjørelsen som det klages på, dvs. til Patentstyret. Klagen skal være på norsk, alternativt dansk eller svensk.

Patentstyret utsteder faktura for klagegebyret. Etter at gebyret er innbetalt, vurderer Patentstyret om tidligere avgjørelse skal omgjøres (dette gjelder ikke i patentsaker). Saken sendes til Klagenemnda for videre klagebehandling.

Ytterligere korrespondanse i saken sendes til Klagenemnda.

Klagenemnda oppnevner utvalgsmedlemmer som skal avgjøre saken, og det foretas en habilitets-sjekk av disse. Sekretariatet sammenfatter saken, utvalgsmedlemmene setter seg inn i alle saksdokumenter og de møtes for å votere.

Klagenemndas vedtak sendes til Patentstyret, som endrer status i sine registre og kunngjør registrering/nektelse av den aktuelle rettigheten.

Arbeidsflyten kan illustreres slik:

Asset 1@4x 100

Skriftlige innlegg

Hvis du ønsker å klage på Patentstyrets avslag, for eksempel hvis et varemerke er nektet registrert, kan du sende skriftlig klage til Patentstyret, som så blir sendt videre til KFIR. Klager uttaler seg normalt bare én gang (altså i selve klagen), før Klagenemnda tar saken opp til behandling.

I saker med flere parter (klager og innklaget), får begge parter som hovedregel anledning til å uttale seg skriftlig to ganger: klage, tilsvar, kommentarer til tilsvaret, og klagers siste kommentarer. Ytterligere skriftveksling kan avtales med Klagenemnda. Uten avtale om at flere skriftlige tillegg godtas, vil ytterligere innlegg ikke nødvendigvis bli tatt hensyn til under saksbehandlingen. I saker med flere parter, skal skriftlige innlegg både sendes direkte mellom partene, og til Klagenemnda.

Dersom Klagenemnda finner det formålstjenlig, skal partene gjøre rede for anførsler og rettsgrunnlag i et sluttinnlegg. Dette kommer i tillegg til de to skriftvekslingene.

Når skriftvekslingen er avsluttet og eventuelt sluttinnlegg er sendt inn, informerer Klagenemnda om at saken vil bli tatt opp til behandling.

Klagebehandlingen er i hovedsak skriftlig, men Klagenemnda kan be om muntlig forhandling hvis det tjener til best mulig opplysning av saken. Partene kan også selv be om dette. Se mer informasjon om muntlig forhandling her.

Avgjørelsen

Saken tas opp til avgjørelse i Klagenemnda. Vedtak treffes normalt av et utvalg på tre personer.

Når endelig avgjørelse er tatt, sendes vedtaket til klager/partene i saken. Vedtaket sendes også til Patentstyret, som endrer status i sine registre og kunngjør registrering eller nektelse av rettigheten. Til slutt sendes vedtaket til Lovdata for publisering.

Dersom noen av partene er uenig i avgjørelsen fra Klagenemnda, kan de anke saken inn for Tingretten. Anken må sendes innen to måneder fra meddelelse om avslaget ble sendt.