Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagens gang

En avgjørelse fra Patentstyret kan klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Fristen for å klage avgjørelsen inn for Klagenemnda fremgår av avgjørelsen fra Patentstyret, men er satt til 2 måneder fra da avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Denne fristen kan ikke forlenges.

Klagen skal innleveres til samme myndighet som har fattet avgjørelsen som påklages, dvs. Patentstyret. Klagen skal være på norsk, alternativt dansk eller svensk.

Patentstyret utsteder faktura for klagegebyret og ved registrering av innbetalt gebyr, foretas en vurdering av omgjøring (gjelder ikke i patentsaker). Saken sendes etter dette til Klagenemnda for videre klagesaksbehandling.

Ytterligere korrespondanse i saken sendes til Klagenemnda.

Utvalgsmedlemmer oppnevnes og det foretas en habilitets-sjekk av disse. Deretter foretas en sammenstilling av saken, og utvalgsmedlemmene møtes for å votere over saken.

Når avgjørelsen er fattet i Klagenemnda oversendes denne til Patentstyret som foretar en statusendring i sine registre og kunngjør registrering/nektelse.

Arbeidsflyten kan illustreres på følgende måte:

Saksflyt 500x470

Skriftveksling

Begge parter får som hovedregel anledning til to skriftvekslinger. Ytterligere skriftveksling bør avtales særskilt med Klagenemnda og vil ikke nødvendigvis uten særskilt avtale bli tatt hensyn til under saksbehandlingen. Skriftvekslingen skal sendes direkte mellom partene dersom det er flere parter i saken, samt til Klagenemnda.

Partene skal, dersom Klagenemnda finner det formålstjenlig, innlevere et sluttinnlegg hvor anførsler og rettsgrunnlag gjøres rede for. Dette kommer i tillegg til de to skriftvekslingene som partene har mulighet til. Mal for sluttinnlegget kan finnes på hjemmesiden til Den norske advokatforening.

Når skriftvekslingen er avsluttet og sluttinnlegg innkommet meddeler Klagenemnda at saken vil bli tatt opp til behandling.

Klagebehandlingen er i hovedsak skriftlig, men Klagenemnda vil, dersom den ser det formålstjenlig for best mulig opplysning av saken, be om muntlig forhandling. Partene kan også selv be om dette hvoretter Klagenemnda vil beslutte om det anses formålstjenlig i nærværende sak.

Avgjørelsen

Klagen tas opp til avgjørelse i utvalg på tre personer.

Når avgjørelsen er fattet i Klagenemnda oversendes denne til Patentstyret som foretar en statusendring i sine registre og kunngjør registrering/nektelse.

Dersom noen av partene skulle være uenig i avgjørelsen fra Klagenemnda, kan denne ankes inn for Tingretten innen to måneder fra meddelelse om avslaget ble sendt vedkommende.