Klagenemda for industrielle rettigheter

Om KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.

Det overordnete formålet med Klagenemnda er å behandle klager på endelige vedtak fattet av Patentstyret. Nemndas klagebehandling skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig gjennomgang av klage, og klagere skal oppleve klagesaksbehandlingen som effektiv, pålitelig og brukervennlig og av høy juridisk standard. Nemnda skal også bidra til større klarhet om rettstilstanden på området overfor brukere og andre interesserte.

Klagenemnda prøver, i likhet med særdomstoler, saker som krever særskilte sakkunnskaper. Klagenemnda består derfor av en juridisk utdannet leder og nestleder som begge oppfyller kravene til dommere, samt av juridisk- og teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer, sistnevnte innen innen hovedområdene kjemi, elektroteknikk, bygningsteknikk og maskinteknikk. Videre inngår handelskyndige (næringsliv), landbrukskyndige (planteforedlerrett) og håndverkskyndige (design) i nemnda.

Klagenemnda skal kontinuerlig arbeide for at vedtakene holder et høyt faglig nivå. Av særlig betydning for Klagenemnda blir derfor å følge den raske internasjonale utviklingen gjennom EPO og EUIPO, samt EU-domstolen (ECJ). Utover å sikre god og effektiv saksbehandling har departementet forutsatt at nemnda skal innta en tydelig og synlig posisjon innen rettsområdet, og gjennom sin praksis og andre målrettede aktiviteter kommunisere gjeldende rettstilstand på området.

Klagenemnda består av leder og nestleder som vanligvis fungerer som førstvoterende i saker som fremmes for Klagenemnda. I tillegg har nemnda et sekretariatet bemannet med administrativt ansatte som forestår den innledende klagesaksbehandlingen.

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner etter innstilling fra Klagenemnda nemndsmedlemmer/bistillingsmedlemmer som tjenestegjør for 3 år. Dersom du lurer på hvem som for tiden er nemndsmedlemmer, vil du finne informasjon om dette i menyen eller ved å kontakte oss.

Klagenemndas virksomhet reguleres først og fremst av Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) og forskriften til denne. Flere lover som har betydning for virksomheten finnes i menyen under regelverk.

Klagenemnda besvarer i hovedsak kun henvendelser om klagesaker under behandling eller om klageadgangen og klageprosessen. For generelle spørsmål vedrørende beskyttelse av industrielle rettigheter, henvises til Patentstyret.