Klagenemda for industrielle rettigheter

Om KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedformålet med Klagenemnda er å behandle klager på Patentstyrets vedtak om rettigheter til patenter, varemerker og design.

Patentstyrets vedtak knyttet til foretaksnavneloven, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker, kan også klages inn for KFIR. I tillegg behandler Klagenemnda klager som gjelder Plantesortnemndas vedtak (lov om planteforedlerrett).

Den uavhengige klagebehandlingen i KFIR skal bidra til økt rettssikkerhet. Klagebehandlingen skal være effektiv, pålitelig og brukervennlig og den skal holde høy juridisk standard. Videre skal Klagenemnda bidra til større klarhet om rettstilstanden på området.

Klagenemnda består av leder, nestleder og et sekretariat. Sekretariatet står for den innledende behandlingen av klagen.

På samme måte som en særdomstol, behandler Klagenemnda saker som krever spesialkompetanse. Nemndas leder og nestleder er jurister og oppfyller kravene til dommere. Klagesakene blir normalt avgjort av tre personer: leder eller nestleder sammen med to juridiske eller teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer. De tekniske nemndsmedlemmene er eksperter innenfor områdene kjemi, elektroteknikk, bygningsteknikk og maskinteknikk. Videre har Klagenemnda handelskyndige (næringsliv), landbrukskyndige (planteforedlerrett) og håndverkskyndige (design) medlemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner nemndsmedlemmer for 3 år av gangen, etter innstilling fra Klagenemnda. Se listen over nåværende nemndsmedlemmer her

Klagenemnda arbeider kontinuerlig for at vedtakene skal holde et høyt faglig nivå. Særlig viktig er det å holde seg oppdatert på den internasjonale rettsutviklingen. Klagenemnda følger med på praksis fra det europeiske patentverket EPO, EUs varemerkemyndighet EUIPO, og EU-domstolen.

Klagenemndas virksomhet reguleres av Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) og forskriften til denne loven. Flere lover som har betydning for KFIR finnes her.

Klagenemnda svarer på henvendelser om klagesaker som er under behandling, spørsmål om klageadgangen og om selve klageprosessen. For generelle spørsmål vedrørende beskyttelse av industrielle rettigheter, henvises til Patentstyret og kundesenter.

Sekretariatet for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser ligger hos KFIR. Kontakt oss hvis du er involvert i en konflikt om rimelig godtgjøring for patenter på arbeidsplassen. Meklingen er gratis.