Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlige forhandlinger

Klagenemnda vil be om muntlig forhandling dersom det er formålstjenlig for best mulig opplysning av saken. Partene kan også selv be om muntlig forhandling. Klagenemnda vil da beslutte om det anses hensiktsmessig i den konkrete saken.

Hvis du ønsker muntlig forhandling i en konkret sak, kan du sende brev eller e-post til Klagenemnda og be om dette. Klagenemnda tar stilling til anmodningen etter innledende saksforberedelse. Klagenemnda vil i størst mulig grad søke å etterkomme en anmodning om muntlig forhandling.

Innkalling til muntlig forhandling skjer skriftlig, senest seks uker før forhandlingen skal finne sted. Før den muntlige forhandlingen skal gjennomføres, sørger Klagenemndas sekretariat for å offentliggjøre tid, sted og dagsorden for den muntlige forhandlingen på Klagenemndas hjemmeside.

Partene sender, senest to uker før datoen for muntlig forhandling, et sluttinnlegg/påstandsdokument til Klagenemndas sekretariat med kopi til eventuell motpart. Påstandsdokumentet skal inneholde partenes påstander og krav og en angivelse av de dokumenter som partene vil vise til, samt de bevis som skal føres under møtet.

Før den muntlige forhandlingen vil førstvoterende holde et saksforberedende planleggingsmøte per telefon med partenes fullmektiger.

Offentlighet

Muntlige forhandlinger er offentlige. Klagenemndas leder/nestleder kan likevel bestemme at forhandlingene skal gå for lukkede dører dersom det anses nødvendig for å hindre at forretningshemmeligheter blir offentliggjort, eller hvis andre særlige forhold taler for det.

Partene kan i utgangspunktet ikke endre sin påstand eller påberope seg nye krav eller bevis under den muntlige forhandlingen. Unntak gjelder hvis Klagenemnda finner at det er unnskyldelig at den endrete påstanden eller nye krav eller bevis ikke er kommet frem tidligere. Det samme gjelder hvis Klagenemnda finner at den endrete påstanden inngår i den tidligere påstanden, eller må anses som en presisering av denne.