Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlige forhandlinger for Klagenemnda

Klagenemnda vil, dersom den ser det formålstjenlig for best mulig opplysning av saken, be om muntlig forhandling. Partene kan også selv be om dette hvoretter Klagenemnda vil beslutte om det anses formålstjenlig i nærværende sak.

Måten å gå frem dersom man ønsker muntlige forhandlinger, er å anmode om dette, hvoretter Klagenemnda vil ta stilling til anmodningen etter innledende saksforberedelse. Klagenemnda vil i størst mulig grad søke å etterkomme en anmodning om muntlig forhandling.

Innkallelse til muntlig forhandling skjer skriftlig, senest seks uker før forhandlingen finner sted. Klagenemndas sekretariat foranlediger innen den muntlige forhandlingen, at tid, sted og dagsorden offentliggjøres på Klagenemndas hjemmeside.

Partene sender, senest to uker før muntlig forhandling finner sted, et sluttinnlegg/påstandsdokument til Klagenemndas sekretariat med gjenpart til eventuell motpart. Påstandsdokumentet skal inneholde partenes påstander og krav og en angivelse av de dokumenter som partene vil påberope seg, samt de bevis som er ment å føres under møtet. Mal for sluttinnlegg er tilgjengelig på hjemmesiden til Den norske advokatforening.

Før den muntlige forhandlingen vil førstevoterende holde et saksforberedende planleggingsmøte per telefon med partenes fullmektiger.

Offentlighet

Muntlige forhandlinger er offentlige. Klagenemndas leder/nestleder kan likevel bestemme at forhandlingene skal foregå for lukkede dører dersom det anses påkrevet for å hindre at forretningshemmeligheter blir offentliggjort, eller når andre særlige forhold taler for det.

Partene kan ikke under den muntlige forhandling endre sin påstand eller påberope seg nye krav eller bevis. Hvis Klagenemnda finner at det er unnskyldelig at den endrete påstanden eller nye krav eller bevis ikke er fremkommet tidligere, kan det unntaksvis tillates. Det samme gjelder hvis Klagenemnda finner at den endrete påstand inngår i den tidligere påstand eller kun må anses som en presisering av denne.