Klagenemda for industrielle rettigheter

En avgjørelse fra Patentstyret kan klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Veiledning for klage og tilsvar til KFIR

Klagenemnda er et uavhengig, domstolslignende klageorgan for saker som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven, edelmetalloven og planteforedlerloven.

Klagen skal etter loven inngis til Patentstyret eller Plantesortnemnda (for saker etter planteforedlerloven) som videreformidler klagen til Klagenemnda. Klagenemnda sjekker deretter formalia og oversender klagen til klagemotpart.

Klagen skal inneholde

Klager

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • e-postadresse
 • Kontaktperson
 • Avgjørelsen som det klages over.
 • Hvilke grunner klagen bygger på, samt hvilken endring som ønskes i avgjørelsen.

Innklagede

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • e-postadresse
 • Kontaktperson

Klagens premisser/forutsetninger

Klagen må inneholde en beskrivelse av sakens innhold og hendelsesforløp med nødvendig dokumentasjon. Tvisteloven kap. 5 om krav til bevis og fremleggelse av disse, vil være veiledende. Brosjyrer, annonser og produkter bør vedlegges i original, evt. i gode fotografier (helst farger). Bilag/vedlegg til klagen, påføres bilagsnummer klart og tydelig på hvert bilag. Klagen skal være på norsk, alternativt dansk eller svensk.

Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.

Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda og tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. Utvalget som skal fatte beslutning i saken kan likevel av eget initiativ kreve innsyn i tidligere sakskorrespondanse hos Patentstyret uten å opplyse klager om dette, og kan ta hensyn til nye forhold som ikke var gjenstand for prøving da Patentstyret fattet sitt vedtak.

Konsentrasjon om fakta.

Vær nøye med å presisere hva klagen gjelder. Hvis klagen gjelder flere ting, del inn i punkter, 1, 2, 3 osv. Vær kritisk til egen fremstilling. Unngå følelsesladede karakteristikker og ikke-relevant dokumentasjon. Klagenemnda kan ikke ta hensyn til eventuell berettiget harme, skuffelse eller irritasjon.

Henvisning til loven

Tydeliggjør henvisning til hvilke paragrafer i loven som anses som grunnlag for klagen. Klagenemnda kan ikke behandle tvister som i det vesentlige gjelder andre lover eller kontraktsmessige forhold. Redegjør for hvilke rettslige argumenter som gjelder. Henvis til tidligere uttalelser fra Klagenemnda, annen rettspraksis eller teori, hvis dette ansees å være av betydning for vurdering av den aktuelle sak.

Klagens konklusjon

Konkluder presist og utvetydig, gjerne med en nedleggelse av en “påstand” som Klagenemnda skal ta stilling til.

Har klageren en motpart, underretter Klagenemnda denne om klagen og det gis mulighet for skriftveksling før saken tas opp til avgjørelse.

Tilsvar fra innklagede

Klager

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • e-postadresse
 • Kontaktperson

Innklagede

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • e-postadresse
 • Kontaktperson

Korriger eventuelle feil om innklagede fra klagers side

Konsentrer tilsvaret om klagens grunnlag. La innholdet være faktaorientert. Bruk ikke plass på ikke-relevant informasjon, selv om klagen inneholder slikt.

Begrunn klart og utvetydig innstillingen til klagens reelle innhold. Henvis til lovforståelse og konkluder.

Hvis klagen påstås avvist for behandling i Klagenemnda, bør det nedlegges prinsipal påstand om avvisning. Subsidiært bør det nedlegges påstand til realiteten i klagen.

Annet innlegg fra klager

Innlegget skal sendes direkte til innklagede i tillegg til Klagenemnda.

Følg gjerne innklagedes rekkefølge i hans saksfremstilling i tilsvaret.

Gjennomgå kritisk og kort innklagedes saksfremstilling, referer og begrunn avvik i faktafremstilling. Ikke gjenta uimotsagt faktagrunnlag – kun hvis absolutt nødvendig – ytterligere dokumentasjon og tilleggsinformasjon. Henvisning til eventuell lovforståelse skal ikke behøves gjentatt.

Hvis hovedkonklusjonen er uendret – ingen ytterligere henvisning. Det skal eventuelt skje kun hvis nye opplysninger krever endret rettshenvisning.

Annet innlegg fra innklagede

Innlegget skal sendes direkte til klager i tillegg til Klagenemnda.

Følg gjerne den rekkefølge som er valgt fra klagers side i replikken.

Ikke gjenta egne fremstillinger som er uendret. Kommenter kun ny argumentasjon fra klagers side med eventuell dokumentasjon.

Ikke gjenta begrunnelsen for lovforståelsen hvis oppfatningen er uendret.

Konkluder tydelig og utvetydig.

Korrespondanse med Klagenemnda.

All korrespondanse med Klagenemnda må skje skriftlig og helst ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjon sendes via e-post (usikret) til hovedmailen post@kfir.no. Bilag/vedlegg til klagen, påføres bilagsnummer klart og tydelig på hvert bilag.

Korrespondanse via Altinn vil bli mulig i løpet av året.

Frister

Klagenemnda opplyser om frister for å besvare klagen, samt videre skriftveksling mellom partene.

Det gis som hovedregel ikke fristforlengelser for å unngå unødvendig lang klagebehandling. Unntak kan tenkes dersom man ser at dette er en fordel for opplysning av sakens faktum. Det er til enhver tid opp til Klagenemnda å avgjøre om fristforlengelser gis.

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.

Rettsferien løper mellom følgende datoer:

 • fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
 • fra og med 1. juli til og med 15. august
 • fra og med 24. desember til og med 3. januar