Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00011

TOLL 4 EUROPE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer og tjenester i klasse 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 og 45. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg, og bemerket at merkets figurative element underbygger en beskrivende egenskap ved flere av varene og tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble delvis nektet virkning i Norge.