18.02.2021

mobile.de (komb.)

VM 20/00126

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg. Subsidiært spørsmål om særpreg gjennom bruk/innarbeidelse.
Klagenemnda kom til at merket må nektes registrert for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 28, 35, 36, 38, 41 og 42 som gjelder eller som relaterer seg til mobiltelefoner eller telekom-tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, men at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 25, 28, 35, 36, 41, 42 og 45 som ikke gjelder eller som relaterer seg til mobiltelefoner eller telekom-tjenester. Klagen tas derfor delvis til følge, slik at Patentstyrets avgjørelse ble delvis opprettholdt og delvis opphevet.