19.04.2017

FRILUFTS

VM 17/00025

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. § 5. Spørsmål om det kombinerte merket FRILUFTS er særpreget for friluftsrelaterte varer i klassene 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21,22, 25 og 28. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en angivelse av egenskap og formål ved samtlige varer. Den figurative utformingen tilfører ikke merket som helhet særpreg. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.