25.08.2023

ADVISA

VM 22/00148

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd. Klagenemnda kom til at kjennetegnet VISA er velkjent, og at merkenes tjenester er identiske. På grunn av den svake kjennetegnslikheten er det imidlertid ikke risiko for assosiasjon mellom innklagedes ordmerke ADVISA og VISA. Det er dermed heller ikke fare for forveksling.