23.04.2014

Truls Hartvig

PAT 13/012

Patentrett. Patentloven § 72. Fristoversittelse.
Patentet hadde bortfalt på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Klagenemnda var av den oppfatning at når klager ikke hadde foretatt seg noe i anledning frister fastsatt i eller i medhold av patentloven, så følger de lovbestemte virkningene av de unnlatte handlingene. Klagen ble under enhver omstendighet å avvise, da den absolutte frist på 1 år i patentlovens § 72 var utløpt.