06.01.2017

Reliant Exams AS

PAT 16/00069

Patent. Begjæring om oppreisning for fristoversittelse i patentsak førte ikke frem, jf. patentloven § 72. Årsavgiften var ikke innbetalt rettidig, og dette ble opplyst å skyldes menneskelig feil som også hadde sin forklaring i et sykdomsforløp hos den ansvarlige. Uttalelse om at sykdom kan være en slik unnskyldelig grunn for fristoversittelse som loven er ment å verne mot. KFIR uttaler at udokumenterte sykdomsforløp ikke kan tillegges vekt. Den menneskelige feilen ble begått av personale som ikke hadde fått tilfredsstillende opplæring og innehaver har av den grunn ikke opptrådt tilstrekkelig aktsomt.