03.07.2023

ZOOM (komb.)

VM 23/00008

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket ZOOM er forvekselbart med klagers innarbeidede rett til merket ZOOM. Klagenemnda kommer til at ZOOM ikke var «godt kjent» som klagers særlige kjennetegn på skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klager har ikke dokumentert en innarbeidet rett til merket ZOOM. Det kombinerte merket er derfor ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen forkastes.