23.06.2021

ZHARA (komb.)

VM 21/00021

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og § 4 andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket ZHARA er egnet til å forveksles med klagers eldre varemerkeregistreringer ZARA, og om klagers merke er velkjent og om bruken av merket ZHARA vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Klagenemnda kom til at dokumentasjonen var for svak for å dokumentere at ZARA er velkjent. Bruken av det kombinerte merket ZHARA vil dermed ikke medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill), jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det forelå heller ikke risiko for forveksling mellom det kombinerte merket ZHARA og de eldre varemerkeregistreringene ZARA, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble ikke tatt til følge, og varemerkeregistreringen ZHARA ble opprettholdt for samtlige tjenester i klasse 41.