Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00057

YourGoodSkin (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 3, 5, 9, 21, 24, 41 og 44. Klagenemnda finner at merketeksten er beskrivende og at den figurative utformingen av merketeksten ikke er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet særpreg. Varemerkeloven § 14 andre ledd var ikke anført som nektelsesgrunnlag av Patentstyret. For å ikke skape tvil om at klager har fått anledning til å uttale seg i saken og de aktuelle rettslige grunnlag for avgjørelse, fikk klager anledning til å uttale seg eksplisitt om varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagen ble ikke tatt til følge.