Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00083

YOUR SKIN BUT BETTER

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene i klasse 3 og 21. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men fant i tillegg til at merket mangler særpreg, at det også var beskrivende for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for varene i klasse 3 og 21.