Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00082

YOU DESIGN. WE DELIVER.

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket YOU DESIGN. WE DELIVER. mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9 og 35. Etter en konkret vurdering kom Klagenemnda til at merketeksten kun fremsto som et rosende og salgsfremmende uttrykk, som ikke ga uttrykk for en kommersiell opprinnelse. Klagen ble ikke tatt til følge.