Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00185

XPLOR (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket XPLOR var registrert i strid med det eldre ordmerket XPLORY. Klagenemnda kom til at det forelå en nær grad av vareslagslikhet mellom klagers registrering for «trillebager» og innklagedes registrering for «kofferter» og «reisevesker. Videre fant Klagenemnda at det forelå visuelle og fonetiske likheter, slik at merkene etter en helhetsvurdering ble ansett å være forvekselbare. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret og opphevet registreringen for de nevnte varene, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom videre til at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at klagers merke nyter vern som velkjent, jf. § 4 andre ledd, og anførselen førte ikke frem.