31.03.2021

X 100 (komb.)

VM 21/00015

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 9. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene, og til at den grafiske utformingen ikke tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Den innsendte dokumentasjonen evnet heller ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen oppfatter X 100 som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble delvis nektet virkning i Norge.