06.09.2017

WRAPMASTER

VM 17/00061

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og annet ledd. Spørsmål om ordmerket WRAPMASTER er særpreget for varer i klasse 6, 16 og 21. Klagenemnda kom i hovedsak til samme resultat som Patentstyret. Merket ble funnet å være beskrivende for varenes art og kvalitet og manglet i tillegg særpreg. Merket ble derfor nektet registrert, bortsett fra for varene «utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster» i klasse 21. Klagen ble forkastet.