Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00063

WONGLO (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf, § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket WONGLO og ordmerket WONG LO KAT er forvekselbare. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at det ikke foreligger en risiko for forveksling. Det var en høy grad av kjennetegnslikhet, men det var ikke likhet mellom varene. Vareslagslikhet er ett av grunnvilkårene for forvekslingsfare, og når dette ikke forelå, var det derfor ikke grunnlag for å konstatere risiko for forveksling. Klagen ble ikke tatt til følge, og beslutningen om å gi den internasjonale registreringen, det kombinerte merket WONGLO, blir dermed å opprettholde.