Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00083

wonderjeans (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 25 og 35. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene og tjenestene. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer og tjenester.