05.12.2023

WONDERGLOW

VM 23/00103

Varemerke. Avslagssak. Klagen forkastes. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket WONDERGLOW er direkte beskrivende, og mangler særpreg for flere av varene i klasse 3. Merket vil oppfattes som en beskrivelse av varenes formål og egenskaper. Dokumentasjonen som var inngitt var ikke egnet til å dokumentere virkninger av bruk av merket i den norske omsetningskretsen.