Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00102

WiseTech Global

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42. Klagenemndas utvalg delte seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet, under tvil, kom til at merketeksten var særpreget for samtlige varer og tjenester. Klagen ble dermed tatt til følge, og merket kunne gis virkning for varene og tjenestene omfattet av utpekningen.