Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00011

WIKSBO (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket WIKSBO er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket WIRSBOPEX. Klagenemnda anser at WIRSBO er det dominante og særpregede elementet i det eldre merket, og at merkene må anses å være tilstrekkelig visuelt og fonetisk like til at det foreligger fare for forveksling. Klagen ble dermed tatt til følge, og merket ble opphevet for nærmere angitt varer i klasse 11 og 17.