Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00052

WIKIMEDIA COMMONS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Dissens. Spørsmål om ordmerket WIKIMEDIA COMMONS var særpreget for varer og tjenester i klasse 9, 41 og 42. Flertallet fant at sammenstillingen WIKIMEDIA COMMONS ikke gir et betydningsinnhold som fremkommer direkte og umiddelbart, og merket er vurdert som tilstrekkelig distinktivt for registrering. Mindretallet sluttet seg til Patentstyrets begrunnelse om at merket var både beskrivende og mangler særpreg. Klagenemndas flertall kom således til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.