15.12.2017

WeSubsea AS (komb.)

VM 17/00095

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. § 35, jf. § 16a. Spørsmål om det kombinerte merket WeSubsea AS skulle slettes på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom til at det var tilstrekkelig dokumentert bruk for de aktuelle varene og tjenestene. Bruken var ikke gjort av innehaver, men av selskapet etter samtykke fra innehaver. Det forelå implisitt samtykke fra styret i selskapet til å registrere merket, og registreringen kunne heller ikke kjennes ugyldig fordi det var i strid med et eldre foretaksnavn. Klagenemnda kom dermed til et annet resultat enn Patentstyret. Klagen ble tatt til følge og registreringen ble opprettholdt.