16.08.2023

CLEVERROLL

VM 23/00039

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket CLEVERROLL er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 6, 12, 17, 20 og 21. Merket vil oppfattes som rosende informasjon om varenes art og egenskaper.