Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00062

RB LEIPZIG (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke RB LEIPZIG og det eldre ordmerket og kombinerte merket RB. Klagenemnda kom til at det foreligger vare- og tjenesteidentitet for enkelte varer og tjenester i klasse 9, 16 og 41, og for hele klasse 38. Klagenemnda kom i kjennetegnslikhetsvurderingen likevel til at merkene hadde klare visuelle og konseptuelle forskjeller som helhet, og la i vurderingen vekt på at totegnsmerker har et begrenset verneomfang. Det at merkene hadde noe fonetisk likhet og delvis gjaldt for identiske varer og tjenester, kunne ikke veie opp for merkenes kjennetegnsmessige ulikheter. Klagen ble dermed tatt til følge, og merket kan gis virkning for samtlige varer og tjenester omfattet av utpekningen.