23.03.2023

VIVO (komb.)

VM 22/00109

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket VIVO er egnet til å forveksles med flere tidligere registrerte merker. Klagenemnda kom til at det foreligger forvekslingsfare med de eldre ordmerkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE, VIVOFIT. De registeringshindrende merkene omfatter varer av identisk og lignende slag med hele klagers varefortegnelse. Det distinktive felleselementet VIVO fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene. Klagenemnda kom imidlertid til at det ikke foreligger forvekslingsfare med hensyn det kombinerte merket EQUO VIVO. Klagen ble forkastet. Merket nektes registrering for alle de aktuelle varene.