Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 23/00060

VitaYummy

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket VitaYummy er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 5. Merket vil oppfattes som informasjon om varenes art og egenskaper.