Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00065

VITALITY LIP FLUSH

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket VITALITY LIP FLUSH er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 3 og 21. Klagenemnda er av den oppfatning at merket består av tre ord som alle må anses å være direkte beskrivende for egenskaper og formål ved de aktuelle varene, og at heller ikke sammenstillingen kunne vurderes som tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.