Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00108

VITALITY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket var beskrivende og manglet særpreg for tjenestene i klasse 44. Klagenemnda kom likevel til at merket var særpreget for de øvrige tjenestene i søknaden, det vil si de omsøkte tjenestene i klasse 35 og 36. For disse tjenestene må Patentstyrets avgjørelse omgjøres. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.