26.09.2022

VIKSUND (komb.)

VM 21/00152

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om Patentstyrets slettelse av det kombinerte merket VIKSUND skulle omgjøres. Klager innleverte dokumentasjon på bruk for Klagenemnda, som ikke var forelagt Patentstyret. Saken stod dermed i et annet lys for Klagenemnda enn den gjorde for Patentstyret. Klagenemnda kom til at det var dokumentert bruk av merket, men bruken var ikke dekkende for å opprettholde registreringen for angivelsene «hele vareklassen», i klasse 12, og «hele tjenesteklassen», i klasse 37. Klagenemnda kom til at det var påvist reell bruk kun for varene «motorbåter, samt deler og tilbehør til motorbåter», i klasse 12. Klagen førte delvis fram, og registreringen ble stadfestet for de nevnte varene. Partene bærer egne sakskostnader.