28.04.2022

VIKING MISSISSIPPI

VM 22/00027

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers ordmerke VIKING MISSISSIPPI og de eldre registreringene VIKING og VIKINGBUS for varer i klasse 41. Klagenemnda kom til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene for utdanningstjenester, og at VIKING MISSISSIPPI ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.