Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00076

VICHY LABORATOIRES

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ordmerket VICHY LABORATOIRES er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemnda tok ikke uttrykkelig stilling til om VICHY ville bli oppfattet som en geografisk stedsangivelse av den norske gjennomsnittsforbrukeren, men kom til at VICHY under enhver omstendighet var brukt på en slik måte at det hadde oppnådd en tilstrekkelig grad av distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd, jf. tredje ledd andre punktum. Klagen ble tatt til følge, og den internasjonale registreringen kan gis virkning for varene i klasse 3.