11.05.2021

VANNUCCI

VM 21/00030

Varemerke. Oppreisning. Varemerkeloven § 80. Spørsmål om fortsatt behandling til tross for fristoversittelse. Fornyelsesavgift var innbetalt etter ordinær frist, og det påløp dermed tilleggsavgift som følge av forsinkelsen. Denne ble ikke betalt innen utløpet av fristen på seks måneder etter ordinær frist. Krav om fortsatt behandling ble fremsatt 13 måneder etter utløpet av den ekstraordinære seksmånedersfristen. Av bestemmelsen i § 80 følger det derimot at den absolutte fristen for fremsettelse av krav om fortsatt behandling er fire måneder. Kravet var dermed fremsatt for sent. Det forelå heller ikke en berettiget forventning som kunne begrunne et unntak fra den absolutte fristen i § 80. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet. Registreringen opphører.