05.01.2023

UROMED

VM 22/00060

Varemerke. Avslag. Spørsmål om ordmerket UROMED er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 10. Klagenemnda kom til at sammenstillingen vil oppfattes beskrivende for varenes egenskaper og anvendelsesområde, og at merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet, og merket kan ikke gis virkning for varene i klasse 10.