Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00058

UNCONTAMINATED

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b. Spørsmål om varemerket UNCONTAMINATED for tjenester i klasse 41 var registrert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for å ta stilling til hvem som hadde best rett til merket, og man falt således tilbake til utgangspunktet om «first to file». Klagen ble forkastet.