Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00113

ULTRAFLEX (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket ULTRAFLEX er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 4. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver at varene har et fleksibelt bruksområde, og at merket derfor er egenskapsangivende. Den figurative utformingen tilfører ikke merket som helhet det tilstrekkelige særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.