Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00077

TWIN TONE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 16. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for samtlige varer. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.