Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00067

TrustShop

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 11, 35, 36, 38, 42, 43 og 45. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende for enkelte varer og tjenester, og at merket mangler særpreg for samtlige varer og tjenester. Ettersom det søkte merket ikke kan registreres etter varemerkeloven § 14 for noen av de omsøkte varene og tjenestene, fant ikke Klagenemnda det nødvendig å vurdere nektelse av merket på bakgrunn av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, som Patentstyret anførte som et eget nektelsesgrunnlag. Klagen ble etter dette ikke tatt til følge.