12.12.2022

TRUST PACKAGE

VM 22/00076

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmålet i saken er om ordmerket TRUST PACKAGE er beskrivende eller mangler særpreg for «reparasjon og vedlikehold av biler» i klasse 37. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket er beskrivende for tjenestene i klasse 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, men har i tillegg kommet til at merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda forkaster klagen og nekter registrering for tjenestene i klasse 37.