Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00030

TRU CONVECTION

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket TRU CONVECTION er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 11. Klagenemnda kom til at merketeksten er egnet til å oppfattes som beskrivende for en egenskap og funksjon ved de omsøkte varene. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.