21.11.2018

Tredimensjonalt merke (inhalator)

VM 18/00048

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og tredje ledd jf. § 3 tredje ledd, og § 2 andre ledd. Klagenemnda tok først stilling til § 2 andre ledd som nektelsesgrunnlag. Etter en gjennomgang av rettskildene og tolkning av bestemmelsen, kom Klagenemnda til at inhalatoren gjengitt i merket ikke utelukkende besto av en form som var nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Den runde grunnformen til inhalatoren var ikke betinget av den tekniske løsningen, men måtte anses å være av estetisk karakter. Dette var underbygget av patentet og at andre inhalatorer som bruker den samme tekniske løsningen hadde andre utforminger. Registrering av merket vil dermed ikke unødig hindre andre i å anvende den tekniske løsningen. Bestemmelsen i § 2 andre ledd kom derfor ikke til anvendelse. Når det gjaldt spørsmålet om særpreg, tok ikke Klagenemnda stilling til hvorvidt merkets utforming – det vil si produktet gjengitt i det tredimensjonale merket – avvek betydelig fra bransjenormen, da Klagenemnda var av den oppfatning at merket uansett var innarbeidet. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres.