23.02.2024

tredimensjonalt merke

VM 23/00098

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg som kjennetegn. Klagers tredimensjonale merke som helhet skiller seg ikke vesentlig fra bransjenormen.