09.01.2024

TravelStock

VM 23/00092

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket TRAVELSTOCK er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 42 og 45. Merket vil oppfattes å angi varene og tjenestenes egenskaper, formål og tema.