15.06.2021

TRANSPORT

VM 21/00054

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 9. Klagenemnda var enig med Patentstyret i at merketeksten ville oppfattes beskrivende for enkelte varer, men hadde en annen oppfatning om omfanget av nektelsen. Begrunnelsen var også mer nyansert mht. til den enkelte vare(gruppe). Patentstyret hadde nektet registrering for alle varer, da klager ikke hadde godtatt registrering med en begrenset varefortegnelse. I tråd med Klagenemndas praksis, kunne merket registreres for de varer som merket ikke var beskrivende og uten særpreg for. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.