02.10.2023

TOTAL 1 (komb.)

VM 23/00067

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket TOTAL 1 ikke er beskrivende, og at merket har særpreg for varene i klasse 9. Det er ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varenes egenskaper.