Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00037

TORRO GRILL & WINE BAR (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket TORRO GRILL & WINE BAR var i strid med klagers eldre registreringer. I motsetning til Patentstyret, fant Klagenemnda det dokumentert at ordmerket TORO var velkjent. Klagenemnda kom likevel til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå tilstrekkelig likhet mellom merkene til at det ville være en assosiasjonsrisiko etter § 4 andre ledd. Når det ikke forelå risiko for forveksling, ville det heller ikke foreligge risiko for forveksling etter § 4 første ledd. Klagen ble forkastet.