04.02.2022

TOP SHOP (komb.)

VM 21/00069

Varemerke. Administrativ overprøving. Bruksplikt, jf. varemerkeloven § 37. Spørsmål om bruksplikten var oppfylt for varene som TOP SHOP var registrert for i klasse 24 og 25. Dokumentasjonen evnet ikke å vise reell bruk av merket for varene. I vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på at bevisene enten ikke kunne knyttes til den relevante perioden, eller så evnet de ikke å vise bruk av varemerket TOP SHOP for varene i klasse 24 og 25. Klagen ble derfor forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet. Innklagede ble tilkjent sakskostnader.