Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00104

TINY TROLLS of Norway (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om TINY TROLLS er forvekselbart med klagers eldre registrering, DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN og/eller innarbeidede rett til elementet TROLL. Merkene gjaldt for overlappende varer i klasse 18. Klagenemnda kom til at innklagedes merke ikke var forvekselbart med klagers eldre registrering. Det forelå ikke forvekslingsfare mellom merkene. Klagenemnda kom etter dissens også til at klager ikke hadde en innarbeidet rett til ordelementet TROLL for skolesekker i klasse 18. Klagen ble dermed ikke tatt til følge, og registreringen av TINY TROLLS ble dermed å opprettholde, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. § 35.